Buletin informativ privind informaţiile de interes public comunicate din oficiu

Nr. crt. Buletin informativ
1. Acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică
2. Proiecte de acte normative aflate in dezbatere publica, conform Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publică, cu modificarile si completarile ulterioare
3. Coordonatele de contact ale Direcţiei Judeţene de Statistică Cluj, ale persoanei responsabile de relaţia cu presa, ale persoanei responsabile cu rezolvarea petiţiilor conform O.G. nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi a cererilor formulate în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare
4. Rapoartele de aplicare a Legii nr. 544/2001
Rapoarte de activitate
– Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001
5. Programul de audienţă al persoanelor din conducerea Direcţiei Judeţene de Statistică Cluj
6. Comunicatele de presă
7. Structura organizatorică a Direcţiei Judeţene de Statistică Cluj
8. Codul de conduită etică şi profesională
Rapoarte:
2019 – Anexa 1- trim. I; Anexa 1- trim. al-II-lea; Anexa 2 – Sem. I; Anexa 1 -Sem. al II-lea; Anexa 2 – Sem. al II-lea
9. Declaraţiile de avere şi de interese pentru persoanele din aparatul de conducere şi personalul de execuţie din cadrul Direcţiei Judeţene de Statistică Cluj
10. Anunţurile privind organizarea, potrivit legii, a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Direcţiei Judeţene de Statistică Cluj, precum şi condiţiile de participare şi cerinţele specifice
11. Proiectele europene desfaşurate de Institutul Naţional de Statistică
12. Programele şi strategiile proprii  ; Declaraţia de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare a Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016-2020
13. Rapoartele anuale de activitate ale Direcţiei Judeţene de Statistică Cluj
14. Bilanţul contabil la sfârşit de an
15. Structura bugetului
16. Lista cheltuielilor de personal
17. Situaţia plăţilor
18. Lista funcţiilor din cadrul aparatului propriu ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice, cu salariul de bază
19. Norme de confidenţialitate statistică
20. Nomenclatoarele statistice utilizate de Institutul Naţional de Statistică
21. Informaţiile statistice regăsibile în bazele de date online: Tempo, IPC, IDDR, IDDT
22. Politica de revizuire a datelor statistice şi politica de tratare a erorilor
23. Programul anual al achiziţiilor publice
24. Strategia anuală de achiziţii publice
25. Anexa privind achiziţiile publice la PAAP – 2018
26. Centralizatorul achiziţiilor publice – situaţia executării contractelor de achiziţie publică; Anexe
27. Contracte de achizitii in vigoare/ Arhiva
28. Certificatele de performanţă energetică a imobilului administrat de Direcţia Judeţeană de Statistică Cluj
29. Caietele de sarcini
30. Documentaţia de atribuire